Piagam Madīnah

Piagam Madīnah: Keistimewaannya Sebagai Perlembagaan Bertulis

Pengenalan

Peristiwa penghijrahan Nabī Muhammad (s) ke al-Madīnah memberikan suatu implikasi yang besar terhadap sejarah tamadun Islām. Dengannya terbentuklah sebuah negara Islām pertama, yang mempunyai kawasan dan sistem-sistem pemerintahan yang tertentu.

Hijrah ini sebenarnya merupakan suatu keperluan kepada Islām pada waktu itu sebagai suatu gerakan ideologi, kerana dengannya Islām mendapat kekuasaan politik untuk mentadbir. Dengan hijrah ini juga tergeraklah shakhsiah muslimah yang sentiasa menginginkan kebebasan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allāh, Rabb sekelian alam.

Asas kepada pembentukan negara Islām al-Madīnah adalah sebuah dokumen bertulis yang dipanggil Sahīfah al-Madīnah atau Piagam Madīnah, yang kewujudannya direkodkan di dalam karya-karya sejarah. Piagam Madīnah boleh dianggap sebagai sebuah perlembagaan bertulis, kerana ia menetapkan batas undang-undang, prinsip-prinsip asas pentadbiran dan gariskerja menjaga keamanan al-Madīnah sebagai sebuah negara berdaulat.

Kajian ini berobjektif menerangkan keistimewaan Piagam Madīnah sebagai sebuah perlembagaan bertulis serta implikasinya kepada institusi pemerintahan Negara Islām al-Madīnah dan sejarah Islām.

Definisi

Piagam Madīnah

Nama asal dokumen Piagam Madīnah ini adalah Sahīfah al-Madīnah, atau dikenali juga sebagai al-Sahīfah. Di dalam Bahasa Melayu selain daripada Piagam Madīnah, ia juga disebut sebagai Perjanjian Madīnah atau Carta Perjanjian Madīnah. Di dalam Inggeris, Sahīfah al-Madīnah disebut sebagai the Charter of Madīnah atau the Constitution of Madīnah[1], ataupun lebih ringkasnya sebagai The Charter, The Document atau The Covenant.

Perlembagaan

Perlembagaan didefinisikan sebagai ‘undang-undang atau peraturan negeri, dasar pemerintah negeri’ menurut Kamus Dewan. Manakala di dalam bahasa Inggeris ia disebut sebagai constitution, yang didefinisikan sebagai ‘satu badan yang mengandungi prinsip-prinsip asas yang digariskan dan dipersetujui, yang dengannya sesuatu negeri atau organisasi itu ditadbir[2].

Walaupun secara fizikalnya Piagam Madīnah mungkin berbeza dengan perlembagaan yang ada di negara-negara di dunia pada hari ini, tetapi istilah ‘perlembagaan’ sesuai digunakan untuk Piagam Madīnah[3].

Penghijrahan ke Madīnah

Peristiwa hijrah umat Islām dari Makkah ke al-Madīnah (ketika itu dikenali sebagai Yathrib) berlaku pada tahun 622 Masihi, setelah golongan kafir Quraysh mengenakan pelbagai ujian, tekanan dan seksaan ke atas mereka. Yang pertama berhijrah ke al-Madīnah di antara mereka adalah Abū Salāmah yang berhijrah setahun sebelum Bay`ah al-`Aqabah[4]. Seterusnya umat Islām Makkah beransur-ansur berhijrah ke al-Madīnah, dan kemudiannya Nabī Muhammad (s) sendiri setelah menerima wahyu melalui Jibril akan perancangan mushrikin Quraysh untuk membunuh baginda.

Dari segi kepentingan peribadi, peristiwa hijrah adalah tidak lebih daripada pengorbanan harta demi keselamatan diri. Tetapi daripada kacamata Islām, ia mempunyai nilai yang amat tinggi. Zakaria Bashier mengungkapkan bahawa hijrah adalah hasil suatu jihad yang membenarkan seseorang Muslim mengangkat martabatnya di sisi Allāh dengan mengamalkan segala suruhanNya di dalam kebebasan, kerana di dalam diri seorang Muslim, imannya adalah nilai dan idealisma tertinggi[5].

Peristiwa hijrah ini adalah berperanan kepada pembentukan negara Islām (dār al-Islām), yang didefinisikan sebagai sebuah negara atau kawasan yang di dalamnya undang-undang syari`ah Islām adalah sistem pemerintahan tertinggi. Hanya di dalam negara Islām segala hukum-hakam syariah Islām dapat dilaksanakan sepenuhnya, umat Islām dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islām, dan agama Islām dapat disebarkan tanpa sebarang penentangan dan kezaliman.[6]

Teras Pembinaan Masyarakat

Setelah peristiwa hijrah, sejarah menyaksikan kebangkitan suatu masyarakat Islām di al-Madīnah, yang menzahirkan bahawa Islām itu bukan hanya merupakan kepercayaan di dalam hati semata-mata, tetapi adalah juga suatu kuasa yang berupaya membentuk masyarakat, yang berupaya mentadbir dan menjalankan sistem-sistem kenegaraan, dan yang berupaya mempertahankan dirinya daripada serangan-serangan musuh.

Pembinaan masyarakat Islām yang unggul di Madīnah adalah berteraskan kepada beberapa faktor, menurut Zakaria Bashier[7]:

1. Pembudayaan al-Qur’ān

2. Pembinaan masjid al-Nabī

3. Ketinggian akhlak al-Nabī (s)

4. Persaudaraan Muslim

5. Pensyariatan salat berjamaah

6. Pembinaan negara Islām

7. Pembentukan tentera Islām

Negara Islām Madīnah

Suatu keunikan Islām berbanding agama lain, adalah agama Islām berkehendakkan sesungguh-sungguhnya kepada sebuah negara. Dan konsep kenegaraan Islām adalah berpaksikan penyerahan dan ketundukan total kepada Allāh, Rabb sekalian alam.

Firman Allah Ta`ala maksudnya: “Katakanlah: ‘Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allāh Tuhan sekalian alam.’ ” (al-An`ām 6:162)

Kepemimpinan Nabī Muhammad (s) sebagai ketua negara di Madīnah bukanlah melalui kekerasan, sebaliknya baginda diterima oleh dua qabilah utama di Madīnah ketika peristiwa Bay`ah al-`Aqabah sebelum hijrah. Dengan bay`ah ini, termaterilah penerimaan autoriti al-Nabī (s) sebagai ketua agama dan ketua politik oleh penduduk Madīnah.

Apabila akhirnya al-Nabī (s) tiba di al-Madīnah, maka terbentuklah al-Madīnah sebagai sebuah negara Islām, dan perlembagaan bagi negara Islām pertama ini tertera di dalam sebuah dokumen yang dipanggil Sahīfah al-Madīnah (Piagam Madīnah).

Keutamaan dan kepentingan Piagam Madīnah dalam usaha pembentukan masyarakat baru di al-Madīnah ini digambarkan oleh al-Shaykh Muhammad Sa`īd Ramadān al-Būtī apabila beliau memilihnya sebagai satu daripada tiga asas terpenting (selain pembinaan masjid al-Nabī dan persaudaraan Muslim)[8].

Piagam Madīnah (Sahīfah al-Madīnah)

Piagam Madīnah ditulis dengan dibacakan oleh Nabī Muhammad (s) sendiri, dan dipersetujui oleh kumpulan-kumpulan besar di Madīnah. Pihak pertama (first party) piagam adalah al-Rasūl (s) sendiri, manakala pihak kedua (second party) terdiri daripada:

1. al-Muhājirūn (orang Islām Quraysh yang berhijrah dari Makkah)

2. al-Ansār (daripada segi bahasanya bererti ‘penolong’, ia bermaksud penduduk Islam al-Madīnah, yang terdiri daripada golongan al-Aws dan Khazraj)

3. pelbagai kaum dan qabilah Yahudi di al-Madīnah

Ketiga-tiga pihak ini dipanggil ahl al-Sahīfah, menunjukkan mereka sendiri menyetujui piagam ini[9]. Piagam ini menyuruh ketiga-tiga pihak mempertahankan kuasa Nabī Muhammad (s) sebagai pemerintah dan meminta suatu komitmen untuk menguatkuasakan undang-undang dan keamanan. Persetujuan mudah golongan Muhajirin dan Ansār terhadap Piagam Madīnah adalah sesuatu yang dijangkakan memandangkan mereka adalah golongan Muslimin yang komited terhadap agama dan perjuangan Rasūlullāh (s). Begitu juga, Zakaria Bashier berpendapat malah golongan Yahudi Madīnah sendiri pun sudah tentu memberikan persetujuan dan kehendak terbuka terhadap piagam melihatkan kelebihan yang diberikan untuk mereka di dalam dokumen perlembagaan tersebut[10].

Ahli sejarah seperti Ibnu Ishāq dan Ibnu Hishām tidak menyebutkan keterangan berkaitan tarikh Piagam Madīnah mula dikarang oleh al-Nabī (s), tetapi kajian pada tema dan latarbelakang piagam menunjukkan ia disiapkan pada peringkat awal tempoh kepimpinan Rasūlullah (s) di Negara Islām Madīnah. Begitu juga, walaupun sumber sejarah tidak menyebutkan terdapatnya upacara berjabat tangan tanda persetujuan rasmi dokumen perjanjian tersebut, bentuk penulisan piagam dan cara ahl al-Sahīfah dirujuk berulang-kali di dalamnya menunjukkan ia telah dipersetujui secara rasmi[11].

Sahīfah al-Madīnah merupakan suatu dokumen yang mengagumkan, baik daripada segi bahasa mahupun isinya. Penggunaan bahasa yang tepat dan anggun, di samping mempunyai susunan undang-undang yang lengkap dan kuat, menyerlahkan keistimewaannya, walhal pengarangnya Nabī Muhammad (s) merupakan orang yang ummi (tidak tahu menulis atau membaca).

Terjemahan teks Piagam Madīnah di dalam Bahasa Inggeris disertakan sebagai lampiran kajian ini.

Kepentingan Piagam Madīnah

Berikut adalah antara kepentingan Piagam Madīnah, terutamanya sebagai suatu dokumen perlembagaan dan politik, sebagaimana yang ditulis oleh Zakaria Bashier[12]:

  1. Piagam ini merupakan batu asas pembinaan sebuah masyarakat dan negara, dengan menyediakan suatu rangkakerja politik dan undang-undang.
  2. Piagam Madīnah menandakan kelahiran suatu masyarakat yang bersatu, di bawah satu pemerintahan. Keadaan al-Madīnah yang mempunyai pelbagai bangsa dan kaum memerlukan suatu dokumen yang boleh menyatukan semua pihak, dan kepimpinan al-Nabī (s) diterima bukan sahaja di kalangan masyarakat Islām malah di kalangan masyarakat bukan Islām. Malah Islām adalah satu-satu agama yang dapat menyatukan segala perbezaan kemanusiaan ini.
  3. Piagam ini harus dilihat sebagai satu kemajuan yang besar dalam tamadun manusia, kerana berkemungkinan Piagam Madīnah merupakan kali pertama di dalam sejarah kemanusiaan sesuatu negara terbina di atas dasar ideologi dan kepercayaan.
  4. Ketiga-tiga pihak utama piagam (termasuk Yahudi Madīnah) diberikan autonomi tempatan dan kemasyarakatan, termasuk:

(i) mengamalkan kepercayaan mereka.

(ii) mengendalikan undang-undang dan sistem kehakiman mereka

(iii) menjalankan aktiviti ekonomi dan perdagangan mereka

(iv) menguruskan hal-hal kemasyarakatan, dan tiada ahli masyarakat yang akan dibiarkan tanpa bantuan.

(v) dengan batas tertentu, untuk membuat keputusan undang-undang. Sebarang perbezaan hanya akan dirujuk kepada al-Nabī (s) apabila ia menjadi berpanjangan atau rumit.

Walaubagaimanapun, dua perkara adalah wajib diserahkan kepada al-Nabī (s) iaitu:

(i) perkara berkaitan peperangan atau keamanan

(ii) perkara berkaitan hubungan penduduk Madīnah dengan Quraysh Makkah.

Penyerahan isu perhubungan Madīnah dan Quraysh Makkah ini menunjukkan keistimewaan solidariti Madīnah terhadap Quraysh Makkah.

  1. Al-Sahīfah mengikat semua pihak agar bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang. Orang yang bersalah di sisi undang-undang tidak boleh dilindungi, sebarang pertelingkahan kaum hendaklah dirujuk kepada al-Nabī (s) dan keputusan baginda mestilah diterima oleh semua pihak.
  2. Satu lagi perkara di bawah piagam yang amat penting adalah komitmen semua pihak untuk turut serta di dalam peperangan, sekiranya negara dicerobohi dan dizalimi. Yahudi Madīnah juga tidak terkecuali daripada tanggungjawab ini.
  3. Negara Islām Madīnah ini merupakan contoh terbaik penzahiran teori politik Islām. Hakimiyyah adalah hak mutlak Allāh, dan manusia adalah khalifahNya yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan hukum-hukum Pencipta mereka.
  4. Perlu dilihat juga bahawa penduduk Yahudi Madīnah diterima sebagai rakyat penuh Negara Islām Madīnah, dengan tiada perbezaan kelas. Al-Sahīfah mengumumkan hak mereka yang sama dengan hak orang Islām, dan mereka juga tidak seharusnya dizalimi.
  5. Suatu perkara yang menarik dapat dilihat daripada Piagam Madīnah juga adalah ia tidak menyebut tanggungjawab membayar jizyah oleh orang Yahudi Madīnah. Ini adalah kerana Piagam Madīnah menyuruh Yahudi Madīnah agar mengambil bahagian di dalam perang apabila kedaulatan negara dicerobohi. Manakala konsep jizyah yang diambil daripada orang bukan Islām adalah sebagai ganti kepada kewajipan mereka di dalam peperangan, maka dalam keadaan ini jizyah mereka digunakan untuk perbelanjaan peperangan[13].

Tambahan kepada kepentingan Piagam Madīnah sebagai suatu perlembagaan dapat dilihat melalui huraian Al-Shaykh Muhammad Sa`īd Ramadān al-Būtī yang menyebut antaranya[14]:

1. Sebagai suatu perlembagaan, ia adalah wadah ke arah pelaksanaan hukum-hukum syari`at Islāmiyyah di dalam masyarakat.

2. Piagam Madīnah menyangkal tuduhan sesetengah pihak bahawa Islām tidak lebih daripada agama `ibadah dan hanya berkait dengan hal-hal perhambaan manusia kepada Tuhan, tetapi tidak mempunyai implikasi kenegeraan dan organisasi berperlembagaan.

3. Piagam ini menunjukkan antara ciri-ciri masyarakat Islām adalah perpaduan atau solidariti, dengan mana seseorang juga mempunyai tanggungjawap kepada yang lain dalam hal keduniaan mahupun hal akhirat.

4. Dapat juga dilihat di dalam Piagam Madīnah akan kesaksamaan dalam perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengira samaada dia seorang Islām atau bukan Islām, lelaki atau wanita, selagi mana dia adalah seorang rakyat Negara Islām.

Kesimpulan

Maka dapat dilihat kepentingan dan besarnya erti Piagam Madīnah sebagai sebuah dokumen perlembagaan, yang mengandungi dasar-dasar yang dengannya Negara Islām pertama yakni al-Madīnah diperintah dan ditadbir. Implikasinya meliputi aspek perpaduan bangsa dan kaum, aspek kepemimpinan al-Rasūl (s) sebagai ketua negara, aspek keselamatan dan pertahanan negara, aspek kedaulatan Islām, serta aspek kebebasan beragama dan menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Kekukuhannya sebagai satu dokumen dasar-dasar negara terbukti apabila Negara al-Madīnah bertambah kukuh seiring dengan perkembangan Islām di Tanah Arab, yang seterusnya berkembang ke seluruh pelusuk dunia sebagaimana yang disaksikan dalam sejarah.


Rujukan

Abū al-A`lā Mawdūdī, The Islāmic State (terbitan asal di Pakistan di bawah nama First Principles of the Islāmic State), United Kingdom Islāmic Mission (UK), 1994.

Muhammad Sa`īd Ramadān al-Būtī, Fiqh al-Sīrah Jil. 2 (terjemahan Melayu Fiqh al- Sīrah), terjemahan oleh Mohd Darus Sanawi, Dewan Pustaka Fajar, 1997.

Safiyy al-Rahmān al-Mubārakfūrī, Al-Rahīq Al-Makhtūm (The Sealed Nectar) (terjemahan Al-Rahīq Al-Makhtūm), terjemahan Inggeris diselia oleh `Abd al-Mālik Mujāhid, Dar al-Salam Publications (Saudi Arabia), 1996.

Tahia al-Ismā`īl, The Life of Muhammad: His Life Based on The Earliest Sources, Ta-Ha Publishers (UK), 1988.

Yūsuf al-Qaradāwī, Kedudukan Non-Muslim Dalam Negara Islām, terjemahan oleh Mat Saad Abd Rahman, Bahagian Hal Ehwal Islām, Jabatan Perdana Menteri, 1985.

Zakaria Bashier, Hijra: Story and Significance, The Islāmic Foundation (UK), 1983.

Zakaria Bashier, Sunshine at Madīnah, The Islāmic Foundation (UK), 1990.

Rujukan Bahasa

Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

J Milton Cowan, The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services (New York), 1976.

Oxford University Press, The Concise Oxford Dictionary Eighth Edition, Oxford University Press (UK), 1990.

Wikipedia (halaman web di: http://en.wikipedia.org)


Lampiran: Teks Inggeris Piagam Madīnah

Terjemahan dan suntingan oleh Zakaria Bashier[15], diambil daripada Sīrah Ibnu Hishām:

The Messenger of Allāh wrote a document (stipulating the relationship) between Muhājirūn and Ansār, in which he made peace with the Jews and pledged himself to them that they will be established in security regarding their religion, wealth and property. He pledged to honour certain rights for them and demanded that they fulfill certain obligations. The Sahīfah reads:

1. In the name of Allāh. the Compassionate the Most Merciful. This is a document written by Muhammad the Prophet (s), (governing the relations) between the believers and Muslims from Quraysh and Yathrib, and those who followed and joined them and strove with them. They are one Ummah, distinct from all men. The Muhājirūn from Quraysh. according to their established customs, are bound together and shall ransom their prisoners in the kindness and justice common among believers.

2. The Banu `Awf, according to their established customs, are bound together as before, each group shall ransom their prisoners in the kindness and justice common among believers. The Banu Sa`idah. the Banu al-Harith, the Banu Jusham and the Banu an-Najjar are likewise.

3. The Banu `Amr ibn `Awf, the Banu an-Nabīt and the Banu al-`Aws likewise.

4. Believers shall not leave anyone among them in destitution by failing to give for him redemption money or blood-wit in kindness.

5. A believer shall not take as an ally a freedman of another believer against him.

6. The God-fearing believers shall be against who-ever rebels or him who seeks to spread injustice, or sin or aggression or spread enmity between believers; the hands of everyone of them shall be against him, even if he be a son of one of them.

7. A believer shall not stay a believer for the sake of an unbeliever nor shall he aid an unbeliever against a believer.

8. The bond of God is one, the least of them (believers) may give protection (to a stranger) on behalf of them. Believers are protectors one of the other, to the exclusion of outsiders.

9. The Jew who follows us is surely entitled to our support and the same equal rights as any one of us. He shall not be wronged nor his enemy be assisted ‘Ghairu mazlumin wala mutanassiriina `alayhim’.

10. The peace of believers is one and indivisible; no believer shall make a separate peace without other believers, when they are engaged in war in the way of God, except when conditions are deemed fair and equitable to all.

11. In every foray (Sariyah), a rider must take another behind him. The believers must avenge the blood of one another, if anyone of them fails fighting in the cause of God. The God-fearing believers follow the best and most upright guidance.

12. No polytheist shall take the property or person of Quraysh under his protection nor shall he intervene on their behalf against a believer.

13. Whoever is convicted of deliberately killing a believer without righteous cause, shall be liable to retaliation, unless the next of kin is satisfied (with blood money). The believers shall all be against him, and they are bound to keep him under their custody (until either the next of kin is satisfied or retaliation takes place).

14.  It shall not be lawful to a believer who has accepted this document as binding, and who believes in God and the last day, to help an evil-doer or to shelter him. The curse of God and His anger on the day of resurrection will be upon him if he does, and neither repentance nor ransom will be received from him.

15. Whenever you have a disagreement amongst you, it must be referred to Allāh Subhanahu wa Ta`ala and to Muhammad (s).

16. The Jews shall contribute to the cost of war, so long as they are fighting alongside the believers.

17. The Jews of Banu `Awf are one Ummah with the Muslims; the Jews have their religion and the Muslims have theirs, their freedmen and their persons shall be protected except those who behave unjustly or sinfully. For they hurt but themselves and their families. The same applies to the Jews of Banu an-Najjar, Banu al-Harith, Banu Sa`idah, Banu Jusham, Banu al-`Aws, Banu Tha`labah and the Jafnah, a clan of the Thalabah and Banu al-Shutaybah. Doing good deeds is a protection against sinfulness. The freedmen of Tha’labah are as themselves. The close friends of the Jews are as themselves.

18. None of them shall go out to war, save with the permission of Muhammad [ ]. But none shall be prevented from taking revenge for a wound inflicted upon him. Whoever kills a man, kills himself and his household, unless it be one who has wronged him, for God would accept that.

19. The Jews must bear their expenses and the Muslims bear theirs. Each must help the other against anyone who attacks the people of this document. Their condition must be one of mutual advice, consultation and charity rather than harm and aggression.

20. No man is liable for a crime committed by his ally. Support must be given to him who is wronged. The Jews must spend of their wealth, along with the believers, so long as fighting continues.

21. Yathrib shall be a sanctuary for the people of this document. A stranger under protection shall be as his protecting host, unharmed and committing no crime. A woman shall not be given protection without the consent of her family.

22. If any dispute likely to cause trouble should arise among the people of this document, it must he referred to Allāh, and to Muhammad (s).

23. God approves and is pleased with the piety and goodness in this document.

24. Quraysh and their helpers shall not be given protection.

25. The people of this document are bound to help one another against any attack on Yathrib. If they are called to make peace and maintain it, they must do so; and if they make a similar demand on the Muslims, it must be carried out except with one who insists on fighting against their religion.

26. To every small group belongs the share which is their due as members of the larger group which is party to this covenant. The Jews of the Aws and their clients, are entitled to the same rights as any other party to this document, together with the goodness and charity from all parties to it. Charity and good deeds exclude sinfulness and wrongdoing.

27. There is no responsibility except for one’s own deeds.

28. God approves of such truth and goodness as is included in this document.

29. This document shall not constitute any protection for the unjust or the wrongdoers.

30. Whoever goes out to fight or stays at home is safe in the city, unless he has committed an injustice or a crime.

God is the protector of whoever honours (his commitment to the Sahīfah) and is God-fearing and so is Muhammad (s), the Messenger of God.

Nota Akhir

[1] Wikipedia.

[2] Concise Oxford Dictionary.

[3] Muhammad Sa`īd Ramadān al-Būtī, p. 288.

[4] Safiyy al-Rahmān al-Mubārakfūrī, p. 163.

[5] Zakaria Bashier, Hijra: Story and Significance, p. 89.

[6] Lihat perbincangan mengenai Dar al-Islam dan Dar al-Harb oleh Zakaria Bashier di dalam Hijra: Story and Significance dan Sunshine at Madinah).

[7] Zakaria Bashier, Sunshine at Madinah, pp. 45-87.

[8] Muhammad Sa`īd Ramadān al-Būtī, p. 271.

[9] Zakaria Bashier, Sunshine at Madinah, p. 100.

[10] Ibid., p. 100.

[11] Ibid., p. 103.

[12] Ibid., pp. 108-115.

[13] Yūsuf al-Qaradāwī, p. 32.

[14] Muhammad Sa`īd Ramadān al-Būtī, p. 289.

[15] Zakaria Bashier, Sunshine at Madinah, pp. 104-108.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s